Adatkezelési tájékoztató

Az AVICENNA-BO BT. adatkezelési tájékoztatója a betegellátás, a beteggel történő konzultáció során, az anamnézis felvételekor, a laboratóriumi vizsgálatok igénybevétele és egyéb szolgáltatások során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. 

Az Avicenna-BO Bt.,  mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és célból kezeljük a páciens hozzájárulása alapján. A személyes adatokat kizárólag a páciens megfelelő ellátásához használjuk, a beteg tudtával és hozzájárulásával vesszük igénybe. 

A személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy, tehát Ön felel. 

A 16. életévét be nem töltött személy –Érintett- személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mint Adatkezelőknek nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Páciens illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. 

Az AVICENNA-BO BT. jogosult a jelen Adatkezelési tájékoztatót a felhasználók tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani, amely rendelkezések a szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben.

Az adatkezelés elvei

Az AVICENNA-BO BT a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénnyel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel, azaz TAJ szám együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas az érintett azonosítására.

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, vagy származtatott adat

Adatkezelő

AVICENNA-BO Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2060 Bicske, Szent László utca 10.
Cégjegyzékszám: 07 06 005061
Adószám: 22063122-1-07

Adatkezelés célja

1. Marketing célú adatkezelés
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: az érintett által történő visszavonásig
2. Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (egészségügyi és labordiagnosztikai szolgáltatások hirdetése, vevői elégedettség felmérése lakossági célcsoportok számára)
A kezelt adatok köre: név, születési év, e-mail cím, aláírás
Az adatkezelés időtartama: az érintett által történő visszavonásig

Időpont foglalás: A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előjegyzés céljából történő páciens adatkezelés.
A kezelt adatok köre: név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, törvényes képviselő neve (amennyiben szükséges), illetve a megjegyzés rovatban a páciens által esetlegesen a vizsgálatra megadott adatok.
Az adatkezelések időtartama: az előjegyzési naptárban foglalt időponttól visszavonásig

A páciensek laboratóriumi ellátása során kezelt személyes és különleges személyes adatok köre: páciens vezeték- és utóneve, születéskori neve, születési helye és dátuma, anyja leánykori vezeték- és utóneve, neme, állampolgársága (amennyiben nem magyar állampolgárságú), esetlegesen e-mail címe és telefonszáma, lakóhelye, tartózkodási helye (amennyiben van), lelet értelmezéséhez szükséges kórtörténeti adatok, kért laboratóriumi vizsgálatok, vizsgálati eredmények, páciens aláírása.

Amikor Ön felkeresi Magánrendelőnket és igénybe veszi az egészségügyi ellátást, az ellátást igazoló és leíró dokumentációjába feltűntetjük adatait.
Célunk: pácienseink egészségügyi ellátása és annak dokumentálása. 

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről; 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól)

Kezelt személyes adatok: név, születési név, TAJ-szám, lakcím, születési hely és idő. Ezen adatok az azonosításhoz és az ellátáshoz szükséges adatok.  

A személyes adatok címzettje:  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), Nemzeti Egészségbiztosítái Alapkezelő (NEAK)

Megkérdezzük a telefonszámát, az email-címét. Erre kizárólag abban az esetben van szükség, ha szeretné, hogy a laborvizsgálat eredményét elküldjük Önnek vagy sürgős esetben felhívjuk Önt a vizsgálati eredmény közlése céljából. Ennek megadásával hozzájárul az eredmény telefonon vagy e-mailben történő közléséhez. Telefonszámát és e-mail címét kizárólag erre az esetre használjuk, azt harmadik személynek át nem adjuk.

A számlákkal összefüggő adatait akkor kezeljük, amikor az ellátás megfizetése során a számlát kiállítjuk. Ennek célja a pénzügyi elszámolás és bizonylati rend betartása.

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról)

Kezelt személyes adatok: Számlafizető neve és számlázási címe, esetlegesen Egészség Pénztári Tagság azonosítója. A személyes adatok címzettje ebben az esetben a NAV.

Információk, kedvezmények és akciók témakörben csak az Ön hozzájárulásával használjuk fel a személyes adatait: nevét és e-mail címét.  

Személyes adatait akkor törli az AVICENNA-BO Bt., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.